• Blended learning FMR – Van ICT-focus naar breder onderwijsontwerp

Door de coronacrisis kwam het nadenken over blended learning in stroomversnelling. Vanwege de noodzaak van het onderwijs op afstand ten tijde van lockdowns, werd voornamelijk vanuit ICT perspectief nagedacht over blended learning. Echter, blended learning bestond al voor de pandemie.  

Het gaat bij blended learning om de optimale afstemming tussen (a)synchrone leeractiviteiten waarbij ICT een middel kan zijn om interactie te bevorderen. In het post-corona tijdperk benadert het project blended learning FMR blended learning vanuit een breder onderwijskundig ontwerp perspectief. In dit artikel wordt stilgestaan bij een aantal opbrengsten en de structuur van het project blended learning FMR.  

Structuur
Tot nu toe heeft het project blended learning FMR geleid tot een actief netwerk dat gecoördineerd wordt vanuit de afdeling Onderwijs & Onderzoek FMR (O&O|FMR). Dit netwerk bestaat uit docenten en ondersteuners van de verschillende FMR opleidingen: de contactpersonen blended. Binnen het project heeft O&O|FMR structuren en verbindingen opgezet die zich uiten in de vorm van zes-wekelijkse overleggen, plenaire bijeenkomsten en themabijeenkomsten. De vorm en het doel van deze verschillende typen bijeenkomsten worden hieronder per bijeenkomst toegelicht.  

De themabijeenkomsten vinden ieder blok plaats en hebben als doel om de contactpersonen blended te blijven professionaliseren. Een themabijeenkomst staat in het teken van een onderwerp dat gerelateerd is aan blended learning. Hierdoor vinden er kruisbestuivingen plaats met andere HvA portefeuilles zoals inclusiviteit. Zo stond bij de themabijeenkomst in blok 1 inclusief ontwerpen aan de hand van universal design for learning (UDL) centraal, en staat er een themabijeenkomst over de Rijke Leeromgeving op de planning. 

Daarnaast organiseren de contactpersonen blended FMR per opleiding maandelijks een plenaire bijeenkomst om de kennisdeling over opleidingen heen te bevorderen. In de plenaire bijeenkomst van januari presenteerde de opleiding Toegepaste Psychologie hun onderwijsontwerp en boden ze de contactpersonen blended handvatten aan voor het opzetten van een professionaliseringsbijeenkomst. Meer informatie daarover vind je in dit artikel.  

Verder vinden er elke zes-wekelijkse gesprekken plaats tussen de contactpersonen blended van de opleiding en O&O|FMR om kennis te borgen en ondersteuning per opleiding te bieden. In deze gesprekken wordt bijvoorbeeld gezamenlijk nagedacht over de onderwijsvisie van de opleiding en hoe blended learning zich daartoe verhoudt, professionalisering van docenten en de invulling van de plenaire bijeenkomsten. 

Nulmeting en plan van aanpak
Afgelopen jaar hebben bijna alle FMR opleidingen een nulmeting uitgevoerd t.b.v. blended learning en op basis daarvan een plan van aanpak opgesteld. Daarin is onder andere te merken dat het bewustzijn is gegroeid om blended learning als integraal deel van het onderwijs te zien. Deze plannen worden in de zes-wekelijkse gesprekken besproken met het projectteam blended learning O&O|FMR en worden gemonitord. Ook geven deze zes-wekelijkse gesprekken belangrijke input. Zo is mede door deze gesprekken naar voren gekomen dat er behoefte is aan een gezamenlijke omgeving waar alle tools en bijbehorende werkvormen te vinden zijn die docenten kunnen raadplegen bij het onderwijsontwerp. Deze “Activitool” wordt binnenkort gelanceerd. 

Een ander onderdeel van veel van de plannen is dat de opleidingen aan de slag gegaan met methoden om blended learning te integreren in hun onderwijsvisie en -ontwerp. Om blended learning integraal deel van het onderwijs te maken is het belangrijk om continue na te denken over de verbinding tussen synchroon en asynchrone leeractiviteiten en hoe deze elkaar kunnen versterken. Daarbij is het ook belangrijk om na te denken over hoe studenten gemotiveerd worden om de leeractiviteiten uit te voeren, zodat het voorbereidend werk niet verloren gaat. Voorbeelden van deze methoden zjin de blended learning wave, de abc-methode en de Next Level Learning Scan. 

Kortom, er is binnen het project een waardevolle netwerkwerkstructuur opgezet en de komende tijd zullen opleidingen FMR verdere stappen nemen om blended learning in te bedden in hun onderwijsontwerp- en uitvoering.  

Dit artikel is geschreven door projectmedewerker Blended Learning FMR, Anh-Thu Trinh Tanh. Meer weten over het project blended learning FMR? Neem contact op met Sam Selling, s.f.c.selling@hva.nl  

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© Onderwijslab faculteit Maatschappij en Recht 2024