• OnStage en Brightspace; de verschillen en overeenkomsten

Brightspace

Brightspace is een digitale leeromgeving (Learning Management System) en biedt tal van mogelijkheden om het leerproces van studenten te ondersteunen. Er zijn in Brightspace opties om leeractiviteiten online aan te bieden, studenten te voorzien van informatie in diverse bestandsformaten en interactie te genereren met en tussen studenten. Ingebouwde tooling hiervoor zijn oa de Assignments (opdrachten en inleverboxen op individueel en groepsniveau), quizzes voor formatieve toetsen in te zetten, surveys, fora, virtual classrooms en mededelingen. De docent c.q. het docententeam kiest en richt dit zelf in, in de course.

Brightspace bevindt zich in de kern van de DLO (digitale leeromgeving) van de HvA zoals hieronder te zien is in een vereenvoudigde weergave van het kern-schil beleid van de HvA.

Dit applicatielandschap is constant in ontwikkeling en de komende periode zullen er nog koppelingen worden gerealiseerd en nieuwe tools bijkomen, bijvoorbeeld een user generated video platform waar nu een pilot voor loopt. Ook is recent de schilapplicatie FeedbackFruits uitgebreid en zijn alle modules gekoppeld aan Brightspace.

Zoals te zien is, zit de applicatie OnStage nu nog in de facultatieve schil, de faculteiten FBE, FDMCI, FG en FMR maken intensief gebruik van OnStage. Zodra er een koppeling tot stand is gekomen met Brightspace zal OnStage doorschuiven naar de gemeenschappelijke schil.

OnStage

FMR werkt volop met OnStage. Sinds de pilot van HBO-Rechten afstuderen in 2016, is het gebruik gestaag uitgebreid en sinds voorjaar 2018 werken alle opleidingen met OnStage. Soms alleen met het voortraject, vaker met zowel een voor- als begeleidingstraject.

OnStage is een volg- en registratiesysteem voor stages, afstudeeropdrachten, deeltijdtrajecten en (duale) werkperiodes. Aan de hand van stappenplannen in een dossier per student zien de betrokken docenten en de student direct wat hij of zij moet doen tijdens het hele voorbereidings-, goedkeurings- en begeleidingsproces. Er vindt automatische digitale dossiervorming plaats die gebruikt kan worden voor accreditatie.

Onstage wordt daarnaast bij FMR gebruikt als relatiebeheersysteem voor de stage en afstudeercontacten. De configuratie van OnStage wordt gedaan door de functioneel beheerder en de procesinrichting gebeurt in nauwe samenwerking met coördinatoren en Externe betrekkingen. Key users en Externe betrekkingen ondersteunen in het proces, doen hun werkzaamheden in OnStage en bieden support. De meeste opleidingen hebben een key user waar studenten en docenten terecht kunt met vragen, voor het uitdraaien van een rapportage of een knoppensessie. Zie het planningoverzicht voor de actuele key users en contactpersonen.

OnStage is minder geschikt voor onderwijsvormen waar de student in de lead is of het proces zeer flexibel; het procesontwerp in OnStage ligt bij ingebruikname vast. Wel is het zo dat er per stage- of afstudeergroep wijzigingen kunnen worden doorgevoerd, maar de praktijk wijst uit dat dit lang niet altijd nodig is. De ‘starheid’ van het systeem is echter ook een voordeel voor het borgen en vindbaar(!) archiveren van (eind)producten. Voor studenten en betrokken docenten is het proces overzichtelijk en voor ondersteuners is het makkelijker om een eventuele eindcontrole op de dossiers te doen.

Complementair

Brightspace en OnStage zijn voor een deel complementair aan elkaar. Het is voor een opleiding die gebruik maakt van OnStage voor stage- of afstudeeropdrachten nog steeds zinvol om daarvoor ook Brightspace cursussen aan te maken en in te richten. Immers; Brightspace is de kern waar vandaan de student zijn weg vindt naar zowel onderwijscontent in Brightspace als daarbuiten. Brightspace is de plek waar minimaal de naslag (informatie uit de studiehandleiding) staat en waar mededelingen aan de klas of groep worden geplaatst. OnStage kan daar, en dat gebeurt in veel gevallen al, een belangrijk onderdeel van uitmaken. Vandaar de wens voor een directe koppeling tussen OnStage en Brightspace.

Overlap in functionaliteiten

Er is echter ook overlap in functionaliteiten tussen OnStage en Brightspace waardoor de vraag kan ontstaan waarom je beide systemen naast elkaar moet gebruiken. De overlap zit vooral in het feit dat in beide systemen studenten verslagen en opdrachten kunnen inleveren. Docenten kunnen in beide systemen de ingeleverde producten voorzien van feedback en beoordelen. In Brightspace wordt het ingeleverde werk benaderd vanuit een leeractiviteit en in OnStage wordt het benaderd vanuit de individuele student. Het uitgangspunt van Brightspace is de course (‘de tegel’) ofwel de onderwijseenheid en -inhoud. In OnStage is de student, diens dossier en de studiefase (bijv. ‘de groep studenten in stage jaar 3 SJD 2020-2021’) het uitgangspunt.Hierdoor zijn er verschillen in de begeleidingsmogelijkheden die beide systemen bieden en in de ontsluiting van ingeleverd werk.

Conclusie
Brightspace is een digitale leeromgeving en biedt tal van mogelijkheden om het leerproces van studenten te ondersteunen. OnStage is een volg- en registratiesysteem voor stages, afstudeeropdrachten, deeltijdtrajecten en (duale) werkperiodes. De grootste effectiviteit wordt behaald als de systemen op deze manier worden ingezet.

Bron afbeelding: Aart Schouten, product owner Brightspace

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© Onderwijslab faculteit Maatschappij en Recht 2024